หลักสูตรที่เปิดสอนและค่าธรรมเนียมการศึกษา

โรงเรียนเอกอโยธยา


โปรแกรมประกอบการสอน

ระดับชั้นประถมและมัธยม

Learn Education

Dyned English

มาตรฐานการจัดการศึกษาของโรงเรียน

ทุกระดับชั้น

Gakken Classroom

“ใช้หลักสูตรการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์จากประเทศญี่ปุ่น Gakken”

WORL STANDAR D-CLASS

“มีมาตรฐานการศึกษา ระดับ World Class”

Fun Language

“เรียนภาษาอังกฤษกับ Fun Language English is Fun !”

Placement Test

“มีการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ 4 ทักษะ ตามแนว CEFR ด้วยแบบทดสอบของสถาบันทดสอบภาษา CAMBRIDGE”

Thinking schools

“โรงเรียนสอนคิด”