รางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี

รางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษา ขนาดเล็ก ประจำปีการศึกษา 2560

Primary School

รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559

Primary School

รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559

Primary School

รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559

Primary School

รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559

Primary School

รางวัลพระราชทาน ระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559