ห้องเรียนเปียนโน

อาคาร 4 ตึกอนุบาล

ห้องคอมพิวเตอร์สำหรับเด็กอนุบาล

อาคาร 4 ตึกอนุบาล

ห้องติวเตอร์ 1

อาคาร 1 ตึกประถม

ห้องสมุด

อาคาร 3 ตึกประถม

ห้อง Sound Lab

อาคาร 1 ตึกประถม

ห้องคอมพิวเตอร์

อาคาร 3 ตึกประถม

ห้องมินิเธียเตอร์

อาคาร 3 ตึกประถม

ห้องติวเตอร์ 2

อาคาร 1 ตึกประถม