ปรัชญาของโรงเรียน

“เป็นคนดี มีความรู้ เข้าสู่ชุมชน”

ก่อตั้งโดย นางสาธินี ผ่องอักษร ได้รับใบอนุญาตให้จัดตั้งโรงเรียนเมื่อปี พ.ศ. 2549 ตามใบอนุญาต เลขที่ 001/2549 โรงเรียนได้พัฒนาและขยายตัวไปอย่างต่อเนื่องทั้งด้านวิชาการ สถานที่สื่อวัสดุอุปกรณ์ และบุคลากรเป็นลำดับ โรงเรียนเอกอโยธยา รวมมีพื้นที่ทั้งหมด 10 ไร่ อาคารเรียน 4 อาคารเรียน สถานที่สำคัญที่ใกล้กับโรงเรียน ได้แก่ อบต.สามเรือน วัดสามเรือน และสวนอุตสาหกรรมโรจนะ

โรงเรียนเอกอโยธยามีการพัฒนาด้านวิชาการและด้านบุคลากรร่วมกับโรงเรียนในเครืออีกจำนวน 2 โรง คือ โรงเรียนไทยประสิทธิศาสตร์ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และโรงเรียนเทพประสิทธิ์วิทยา อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้โรงเรียนเอกอโยธยา ยังเน้นเตรียมความเป็นเลิศ ด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นสากล ตั้งแต่ชั้นอนุบาล 1 ขึ้นไป โดยร่วมมือกับสถาบันสอนภาษาอังกฤษฟันแลงเควจ (FUN LANGUAGE)

Next

วิสัยทัศน์ ภารกิจ

แผนกก่อนประถมศึกษา

“โรงเรียนเอกอโยธยา มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นผู้ที่มีความพร้อม และมีพัฒนาการครบทุกด้านอย่างเต็มศักยภาพ ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ และเตรียมพร้อมทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อความเป็นสากล”

Next

วิสัยทัศน์ ภารกิจ

แผนกประถม – มัธยมศึกษา

โรงเรียนเอกอโยธยา มุ่งเน้นผลิตนักเรียนให้มีความรู้ มีทักษะในทุกกลุ่มประสบการณ์ เน้นการใช้ภาษาไทยอย่างถูก ต้องใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารได้ มีทักษะด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีสมัยใหม่ ด้านการประกอบอาชีพและการกีฬา มีลักษณะผู้นำ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นผู้บำรุงศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และะสามารถตำรงตนอยู่ในสังคมที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างสงบสุข

Next

ตราประจำโรงเรียน

เป็นตราที่มีวงกลมซ้อนกัน 2 วง วงกลมวงนอกมีรัศมี 4.5 เซนติเมตร ด้านบนมีชื่อโรงเรียนว่า “โรงเรียนเอกอโยธยา” ส่วนด้านล่างมีที่ตั้งของโรงเรียนว่า “อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครอยุธยา” สำหรับวงกลมวงใน มีรัศมี 3.5 เซนติเมตร มีลักษณะเป็นโล่ ด้านในของโล่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีรูปเด็กชาย และเด็กหญิงสวมชุดครุยอยู่ภายใน เหนือกรอบสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีชื่อโรงเรียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “AKE AYOTHAYA” ส่วนใต้กรอบมีคำว่า “SCHOOL” ด้านบนของโล่มีเพชรเปล่งรัศมี มีเส้นประกายรัศมีจำนวน 5 เส้น ด้านล่างของโล่เป็นริบบิ้น มีชื่อโรงเรียนภาษาไทยว่า “ โรงเรียนเอกอโยธยา” และมีอักษรย่อ “อ.อ.ย.” อยู่ภายใน ส่วนทั้ง 2 ด้านมีดอกบัวอยู่ข้างละ 5 ดอก
วงกลม หมายถึง ความกลมเกลียวรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อนำไปสู่การศึกษาคือทุกสิ่ง ทุกสิ่งคือการเรียนรู้ (วงกลมนอก หมายถึง สังคมภายนอก ชุมชน สถาบันต่าง ๆ ให้การสนับสนุนในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพ วงกลมภายในหมายถึง ผู้บริหารสถานศึกษา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน มีความสามัคคี นำพาโรงเรียนไปสู่เป้าหมายของสถานศึกษา)

ดอกบัว หมายถึง ความเจริญเติบโตทางปัญญา, การส่งเสริมให้นักเรียน ครู และบุคลากรปฏิบัติตน ตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา หรือตามหลักคำสอนในศาสนาที่ตนนับถือ (ดอกบัวด้านซ้ายหมายถึง พละ 5 ดอกบัวด้านขวาหมายถึง อินทรีย์ 5 รวมเป็น 10 ดอก หมายถึงบารมี 10 ทิศ อันเป็นหลักธรรมให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาและการใช้ชีวิต)
เพชร หมายถึง ความเป็นเลิศ คือส่งเสริมเยาวชนให้มีความเป็นเลิศอย่างครบถ้วน ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และคุณธรรม
เด็กชาย และเด็กหญิงสวมชุดครุย หมายถึง กุลบุตร กุลธิดาได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียม โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างระหว่างเพศ หรืออุปสรรคใด ๆ มาขวางกั้นความเจริญรุ่งเรืองทางปัญญา
โล่ หมายถึง ความประพฤติดี ความรู้ดี ของกุลบุตร กุลธิดา จะเป็นเครื่องป้องกันอันตรายทั้งปวง อ่านเพิ่มเติม

Next

ห้องประกอบการเรียนและสนาม

คลิกเพื่อเข้าชมรูปภาพ

ห้องประกอบการเรียน

คลิปเพื่อเข้าชมรูปภาพ

สนามและสิ่งนันทนาการ

แผนที่บอกเส้นทาง

โรงเรียนเอกอโยธยา